Ngông!

Mười bốn trăng tròn, sớm thế sao?

Một vầng mây sáng lỡ thanh cao

Cười cho nhân gian, cười ảo mộng

Nhờ đêm soi sáng tỏ anh hào!

Bài viết liên quan