Cầu thơ

Tính ta vốn chẳng thích thưởng trà

Chỉ là ngẫm nghĩ những ngày qua

Ai hay được ba ngày quá khứ

Thỉnh các cao nhân chút vị tha ?

Bài viết liên quan