“Tử huyệt cảm xúc”

Có ai đó nói rằng, suy nghĩ sẽ dẫn đến hành động. Tôi suy nghĩ khác một chút. Suy nghĩ dẫn đến cảm xúc, cách chúng ta nghĩ về một sự vật sự việc sẽ quyết định cảm xúc chúng ta dành cho chúng, và rồi sau đó cảm xúc mới dẫn đến những quyết định hành động của ta. Như thế có nghĩa là, việc kiểm soát cảm xúc bản thân là việc đầu tiên cần làm, bằng cách suy nghĩ một cách đơn giản hơn…